bánh mâm 3
Mã sản phẩm: SP001
Giá: 1,299,000đ1,400,000đ
Mô tả sản phẩm:
Mô tả sản phẩm này 1
Mô tả sản phẩm này 2
Mô tả sản phẩm này 3
Mô tả sản phẩm này 4
Mô tả sản phẩm này 5
Mô tả sản phẩm này 6
Mô tả sản phẩm này 7
Mô tả sản phẩm này 8
Mô tả sản phẩm này 9
Mô tả sản phẩm này 10

Nội dung sản phẩm:

Column 1 Column 2
Cell 1.1 Cell 2.1
Cell 1.2 Cell 2.2

Nội dung thẻ 1:
 

1 2
3 4
5 6
09 34567 220